460/450 - 9/6 př. n. l. Mladší doba železná - doba laténská

Název období podle lokality - La Tène (Švýcarsko) , kde byly v roce 1853/4 (1857) učiněny významné nálezy zbraní, částí vozů, nástrojů a lidských pozůstatků (celkem více než 2500 ks). Jde o období expanze Keltů, rozvoj těžby rud a řemeslné výroby (hutnictví, kovářství, slévačství, hrnčířství). Obyvatele velké části Evropy spojuje Laténský umělecký styl , který je výsledkem působení vlivů středomořské antické kultury (etruské a řecké) na halštatský svět a jeho geometrický výzdobný styl.
Doba laténská se dělí na čtyři období: